Markam Patent Dijital Reklamcılık Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusunun Kimliği

Markam Patent Dijital Reklamcılık Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. (Bundan Sonra Markam Patent olarak anılacaktır) olarak hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatabilmek amacıyla bu Aydınlatma Metni’ni hazırladık. Aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi her koşulda;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
 • Paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve tarafımıza bildirdiğiniz şekilde en güncel halini koruyarak,
 • Belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,
 • İşlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayarak işleyeceğimizi bildiririz.

İşlenen Kişisel Verileriniz

Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

 

Kişisel Veri Kategorisi Kişisel Veri Kişisel Verinin Nerden Elde Edildiği
Kimlik Bilgisi Müşterinin Adı-soyadı , TC Kimlik Numarası , Firma Unvanı ,Tasarımcının Adı Soyadı ,Tasarımcının Adresi Sizin (veri sahibi) tarafınızdan verilmektedir
İletişim Müşterinin Telefon Numarası , Fax Numarası , E-Mail , Adres Sizin (veri sahibi) tarafınızdan verilmektedir
Finans Vergi Dairesi , Vergi Numarası , Kredi Kartı Numarası , Kredi Kartı Güvenlik Numarası , Banka Adı ve Şubesi , Kredi Kartı Son Kullanma Tarihi , IBAN Numarası Sizin (veri sahibi) tarafınızdan verilmektedir
Görsel ve İşitsel Kayıtlar  Ses kayıtları,Fotoğraflar ( Logo , Firma Fotoğraf) Telefon ile yapılan görüşmelerde otomatik yollarla alınmaktadır.
Fiziksel Mekan Güvenliği Güvenlik kamerası görüntüleri, kat koridorları kamera görüntüleri Kameralar aracılığıyla elde edilmektedir.
İşlem Verisi Misafir Ağı Log Kayıtları Güvenlik Duvarı tarafından kişi müdahalesi olunmadan alınmaktadır.
Diğer Bilgiler ( Fikri Mülkiyet) Tasarım Bilgileri , Marka Bilgileri , Marka Tescil Risk Durumu , Tescilli Marka No , Marka Tipi , Logo , Coğrafi İşaret , Alan Adı Sizin (veri sahibi) tarafınızdan verilmektedir

Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Markam Patent tarafından kamera kayıt sistemi, Tasarım-Patent ve Faydalı Model İşlemleri Sözleşmesi , Marka İşlemleri Vekalet Sözleşmesi , İsteğe Bağlı Kayıt Tescil İşlemleri Vekalet Sözleşmesi , Yurtdışı Marka Tescil Sözleşmesi, Kredi Kartı Ücret Çekim Talebi Formu ve benzer kanallar vasıtasıyla ve yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK’nın 4.2. maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5.2. ve 6.3. maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Markam Patent işbu Aydınlatma Metninin İşlenen Kişisel Verileriniz maddesinde detaylı açıklamasında bulunulan Veri kategorisine göre verilerin işlenmesini sağlanmaktadır. Bu işleme işlemleri aşağıdaki amaçlar için işlenmektedir.

Ticari faaliyetlerimiz gereği Türkiye Cumhuriyeti Devleti kanunlarından başta, Ticaret Kanunu, Vergi Kanunu, Borçlar Kanunu, İş Kanunu gibi faaliyetimizi ilgilendiren kanunların gerekliliklerini yerine getirmek için işlenmektedir.

Öte yandan;

 • Ticari amaca uygun olarak iş gereksinimlerini yerine getirmek,
 • Müşterilerin,kişisel verilerin korunması kapsamında gerekli yetkilendirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi
 • Muhasebe ve Finans iş ve işlemlerinin yürütülmesi
 • Hukuksal iş ve işlemlerin yürütülmesi
 • İş faaliyetleri kapsamda kurumdaki iş süreçlerinin işletilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması
 • Kurum içerisinde bilgi güvenliği ve fiziksel güvenliğin sağlanması maksadıyla
 • Kurumsal olarak iletişim ve yönetsel faaliyetlerinin sağlanması, işletilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması
 • Müşteri ilişkilerinin yönetim sürecinin planlanması, işletilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması
 • Müşteri memnuniyet durumlarının takibi maksadıyla gerçekleştirilen anket çalışmaları için
 • Müşteri beklenti ve taleplerinin karşılanabilmesi
 • Müşterilerden gelen talep veya şikayetlerin yönetiminin yapılması ve müşteri memnuniyetinin artırılması amacıyla
 • Müşteri adayı kendisine sunulacak hizmetler ile ilgili bilgilendirme yapılması
 • Müşteri adayının vermiş olduğu bilgiler ile sunulan hizmetin geliştirilmesi
 • Hukuki süreçlerin yürütülmesi
 • Müşterinin ilgilendiği hizmet kapsamında fikri mülkiyet bilgisinin yönetimi için gerekli iş faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Yurtiçi ve yurtdışı marka, patent, tanınmış marka, coğrafi işaret, müracaat, noksan tamamlama, rüçhan talebi, tescil bildirimi, süreli işlemlerde hatırlatma ve yenileme işlemlerinin yürütülmesi,
 • Sözleşmenin akdi ve ifası süreçlerinin yürütülmesi
 • Marka, patent ve tasarımlara ilişkin sektörel ve/veya rakip izleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Fikri mülkiyet kategorisi altında; ihlal analizlerinin yürütülmesi,
 • Savunma ve görüş hazırlanması,
 • Muvafakat işlemlerinin yürütümü,
 • Yurtiçi ve yurtdışı davalarda savunma hizmetlerine aracılık yapılması,
 • Hukuksal, teknik ve idari sonucu olan faaliyetler ve bunlardan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Bilgi teknolojilerinin kullanımı ve sistem güvenliği için
 • Hizmet tanıtımlarının yapılabilmesi için
 • Hizmet tanıtımlarının sosyal medya platformlarında reklam ve tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için
 • Hizmet ödemelerinin uluslararası boyutta, dünyadaki ödeme sistemlerine uygun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kanunlarına uygun bir şekilde alınabilmesi için
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı taleplerin yerine getirilebilmesi için
 • Kuruma gelen ziyaretçilerin kayıtlarının oluşturulması ve takip edilebilmesi için
 • Kullanılmakta olan web sitesinin, müşteri yönetimlerini daha efektif yönetebilmek için
 • Kişinin satın almış olduğu hizmet kapsamında fikri mülkiyet bilgisinin yönetimi için gerekli iş faaliyetlerinin yürütülmesi

Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz

Zaman zaman bizimle paylaştığınız bilgiler, özel nitelikli kişisel verinizi içerebilmektedir. KVKK kapsamında, ırkınıza, etnik kökeninize, siyasi düşüncenize, felsefi inancınıza, dini, mezhebi veya diğer inançlarınıza, kılık ve kıyafetinize, dernek, vakıf ya da sendika üyeliklerinize, sağlığınız, cinsel hayatınız, varsa ceza mahkûmiyetinize ve hakkınızdaki güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz sizin özel nitelikli verilerinizdir.

Markam Patent olarak siz değerli müşterilerimizden herhangi bir özel nitelikli kişisel veri talebinde bulunmamaktayız.

Kişisel Verilerinizin Yurtiçindeki 3.kişilerle paylaşılması

Toplanan kişisel verileriniz; şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların birimlerimiz tarafından yapılması, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Haklarınız

KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

İletişim Bilgileri

Markam Patent Dijital Reklamcılık Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

Altınşehir Mah.320.Sk. B Blok No:3B D:9 Nilüfer/Bursa

0850 308 8978

[email protected]